This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Gabriela
Dudeková Kováčová
Slovakia
Substitute
Working Group 1 - Families and Social Welfare, Working Group 2 - The Mixed Economy of Welfare
Social history of social care and social policy, women' s activism, children, WWI, Habsburg and post-Habsburg Europe
Social history, Gender history
senior researcher

DUDEKOVÁ, Gabriela. Municipal Social Welfare in Bratislava during the 19th and early 20th Centuries: Examples and Modernisation Trends. In Poverty, Charity and Social Welfare in Central Europe in the 19th and 20th Centuries. - Cambridge Scholars Publishing, 2017, pp. 143-162; DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Človek vo vojne : stratégie prežitia a sociálne dôsledky prvej svetovej vojny na Slovensku [People at War: Survival Strategies and Social Consequences of the First World War in Slovakia]. Bratislava : VEDA vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2019. 326 p. ISBN 978-80-224-1786-0; DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela et al. V supermarkete dejín : podoby moderných dejín a spoločnosti v stredoeurópskom priestore. Pocta Elene Mannovej [In the Supermarket of History. The Pattern of Modern History and Society in the Central European Region. In Honour of Elena Mannová]. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2021. 607 s. ISBN 978-80-224-1897-3